قالب وردپرس
خانه / سیاسی / اعتراضات / سطح شعور شعار دهندگان الله پرست و مارکسیست شورشی در سال ۵۷

سطح شعور شعار دهندگان الله پرست و مارکسیست شورشی در سال ۵۷

در سال شوم ۵۷ که مشتی تروریست همیشه تفتگ به دست چپ و خلقی با مشتی الله پرست برخاسته از ارتجاع سیاه ناب اسلامی، دولت قانونی پادشاهی مشروطه ی ایران را با زور تفنگ و ککتل مولوتوف و کشتار افسران و آتش زدن سینماها و اشغال کلانتری ها و ژاندارمری ها و یورش و دزدی از پادگان های ارتش، سرنگون کردند و به راستی دست از آستین استعمار جهانی و انگل ایسی و آمریکایی بودند، از میان همین گله های هوچی گر و خرابکار، الله پرستانی بسیار بسیار بودند که اینگونه علیه ملک و مملکت شعار می دادند.

شعارهایی آن قدر سخیف و بی ادبانه که تنها یک الله پرست بی مغز و بی چاک و دهان که بارقه ای از اسلام و تروریسم چپ مارکسیستی و اسلامی داشته باشد، می تواند از پس این همه یاوه سرایی و محمل برآید:

بدون نفرت و کینه‌ی عمیق نسبت به دشمن، نمی‌توان مبارزه کرد. (د. ۲۵۰)

برای مبارزه باید قلبی مملو از کینه‌ی مقدس انقلابی داشت. بدون آن مبارزه امکان ندارد. (د. ۲۵۲)

خمینی عزیزم/ بگو تا خون بریزم (ش. ۷۲) (د. ۲۸۴)

راه راه جنگه/دوستی با تفنگه (د. ۳۱۱)

قدرت سیاسی از لوله‌ی تفنگ بیرون می‌آید؛ تفنگ‌ها را تحویل ندهید. (د. ۳۴۰)

نیایش شبانه/ جنگ مسلحانه (د. ۳۸۹)

تماشاگر برو چادر سرت کن. (ش. ۶۲)

دست نزن، النگوهات می‌شکنه (ش.۷۸) و (د. ۳۰۹)

زن‌ها به ما پیوستند/ بی‌غیرت‌ها نشستند (ش. ۸۲) و (د. ۳۱۸)

قلم می‌خوام/جوهر می‌خوام/خمینی جون شوهر می‌خوام (د. ۳۴۲)

این است شعار دختران/ شوهر فقط همافران (ش. ۴۶) و (د. ۲۳۹)

ای خواهر مسلمان، حجاب تو مشت محکمی است بر پیکر رضا کچل و پسرش (د. ۲۳۶)

آزادی زن، نه آزادی تن (د. ۲۱۲)

نه روسری نه توسری، حکومت دوست پسری (د. ۳۷۸)

ای خواهر من، ما نمی‌خواهیم جوانان هرزه و ناپاک باشیم، با پوشاندن اندام خود ما را یاری کنید. (د. ۲۳۶)

با حجاب خود، احساسات را در جهت صحیح رهبری کن. (د. ۲۴۳)

حجاب خواهران ما، آرامش برادران ماست. (د. ۲۸۰)

فرح جون کجا رفتی؟ (د. ۲۳۷)

رضا شاه سرت سلامت/ عروست… درآمد (د. ۳۱۳)

ملکه‌ی مادر سرت سلامت/ عروست… درآمد (د. ۳۸۰)

فرح رفته به گردش/ وعده داده به ارتش (ش. ۹۲)

ای آنکه تو بی‌حیاترین بانویی/ در ننگ و فساد غرق تا زانوئی/ هر لحظه در آغوش یکی می‌خوابی/ ای… مگر تو نیز شهبانویی (ش. ۳۹)

سماور جوشه/ قوری هم روشه/ فرح بیهوشه/ کارتر هم روشه/ سنده [؟ ] رو تخت نشسته/ چه سفت و سخت نشسته (ش. ۸۴) (د. ۳۲۴)

انگور خوردیم چائیدیم/ زن شاه را پائیدیم. (ش. ۳۸) و (د. ۲۳۴)

انجیر خوردیم چائیدیم/ شهبانو را پائیدیم. (د. ۲۳۲)

کارتر می‌گه من فرح را می‌خوام با نازش/ شاه می‌گه نفت را میدم جهازش (ش.۹۶)

شهبانو به کارتر می‌گوید: عروس نازت می‌شم، محرم رازت می‌شم. (د. ۳۳۲)

اتل‌متل توتوله/ گاو حسن کوتوله/ کارتر چقدر فضوله/ با فرح می‌لوله (ش.۳۰)

ای بانو، این بانو/ بنشین به روی زانو/ زاری نکن شهبانو/ اگر ممددماغ بمیره/ کارتر تو را می‌گیره. (ش.۴۰)

فرح به من گفت/ در گوش من گفت/ با تلفن گفت/ الهی مملی بمیره/ جیمی مرا بگیره (ش.۹۲)

فرخ خانم غصه نخور/ اگر شاهت بمیره/ کارتر تو را می‌گیره (ش.۹۲)

شاه پست در ایستاده/ فرح بغل کارتر ایستاده (د. ۳۲۶)

فرح غصه نخور مملی می‌میره/ جیمی خودش میاد تو رو می‌گیره (ش. ۹۲)

اتل متل توتوله/ یک شاه داریم کوتوله/ چهارتاداره سگ توله/ اسم زنش فرحه/ فرح دادن به کارتر/ کارتر گفت این پیره / اگه بزنم می‌میره (ش. ۳۰)

شاه میگه مریضم/ فرح می‌گه به چیزم (ش. ۸۸)

ما هرچه زودتر خواهان برگشت دختران شاه هستیم. (د. ۲۵۵)

مرگ بر اشرف همه‌کاره (د. ۳۶۱)

مرگ بر خاندان فاحشه شاه (د. ۳۶۵)

توپ و تفنگ و یقلوی/ همش تو…ن پهلوی (د. ۲۷۲)

در مواردی این شکل از خشونت، معطوف به مدافعان و محافظان سلطنت است:

ای کماندو خاک عالم بر سرت/ گاز اشک‌آور به… مادرت (ش. ۴۵)

اگر ساواکی گیر بیارم/ چوب تو… می‌ذارم (د. ۲۲۸)

توپ تانک مسلسل/ همه‌ش به… افسر (د. ۲۷۲)

گوشت خریدیم دنبه درآمد/ شاه گرفتیم… درآمد (د. ۳۴۹)

ما گوشت مونده نمی‌خواهیم/ ما شاه… نمی‌خواهیم (د. ۲۵۴)

ترجمه‌ی فارسی شعاری به زبان آذری: این است شاه ما/ به دهانش…. ما (ش. ۵۵)

ترجمه‌ی فارسی شعاری به زبان آذری: شاه کمر بسته است/ به…. دسته هاون (ش. ۸۷)

ای شاه خائن/ تو پینه‌دوزی/ تو کفش می‌دوزی/ کفش بابات پاره شده/ اگه ندوزی/ از شهر بیرونت می‌کنیم/ چماق تو…. می‌کنیم. (ش. ۴۳)

ای شاه خائن/ تو پینه‌دوزی/ کفش آقا را باید بدوزی/ اگه ندوزی از شهر بیرونت می‌کنیم/ تو پوز تو… می‌کنیم. (ش. ۴۳)

شاه را بردن لندن/ تنبانشو کندن (ش. ۸۶)

شاه یام یام می‌خوره/ ک… خرو خام‌خام می‌خوره (ش. ۸۸)

ما بچه‌های کندیم/ شلوار شاه را کندیم (د. ۳۵۱)

پفک‌نمکی نمی‌خوایم/ شاه کرمکی نمی‌خوایم (د. ۲۶۰)

توپ، تانک، خمپاره/ شاه شده… پاره (د. ۲۷۱)

توپ، تانک، خمپاره/ یک شاه داریم ک… پاره (د. ۲۷۱)

توپ، تانک، فشفشه/ شلوار شاه بی‌کشه (د. ۲۷۱)

توپ، تانک، گلوله/ تو… شاه می‌لوله (د. ۲۷۱)

بند شلوار خویش را واکن/ آریامهر را تماشا کن (د. ۲۵۴)

جاوید بر شاف (د. ۲۷۳)

هوا بارونیه/ شاه ما…. (د. ۳۹۶)

ترجمه‌ی فارسی شعاری به زبان آذری: این چیه؟ سیره/ این چیه؟ قرمساق (ش. ۵۵)

ترجمه‌ی فارسی شعاری به زبان آذری: از سیر آش درست‌حسابی درست نمی‌شود و فرد قرمساق شاه نمی‌شود. (ش. ۸۳)

شریف امامی/نه شریفی/نه امامی/ بلکه دیوث [یا پوفیوز] تمامی (ش. ۸۸) و د.۳۳۱)

ما شاه نمی‌خواهیم زن… مگه زوره؟ (د. ۳۵۳)

برادر ارتشی/ چقدر تو…شی (د.۲۵۰)

هر کس که شاه دوسته/ بی‌غیرت و دیوثه (د. ۳۹۲) (۱۱۲)

مرگ بر شاه دیوث (د. ۳۶۸)

توپ تانک فشفشه/ یک شاه داریم… کشه (د. ۲۷۱)

یک قرن‌ونیم بعد از مارکس/ یک… رهبر ماست/ پس خاک بر سر ماست (د. ۳۹۷)

ای ساواکی‌ها کارتان تمومه/ تخمِ همه‌تون تخمِ حرومه (ش. ۴۲)

تو زنازاده‌ای/ دین زکف داده‌ای (ش. ۴۴)

ای زنازاده بمیر/ای شاه خائن بمیر (د. ۲۳۷)

مرگ بر این شاه رواست/ شاه اولاد زناست (د. ۳۶۳)

مرگ بر شاهِ جلادِ خونخوارِ جانیِ وطن فروشِ کثیفِ سگ‌صفتِ شرابخوارِ زنازاده و حرام‌زاده (د. ۳۶۷)

مرگ بر شاهِ ولده‌زنا (د. ۳۷۰)

هر کس این شعارها را پاک کند، بی‌ناموس و زنازاده است. (د. ۳۹۲)

آن دسته از ارتشیان که به ناحق پیوستند، بلاشک حرام‌زاده‌اند. (د. ۲۱۴)

بی‌پدر و مادر/ ساواکی پرورشگاهی (د. ۲۵۷)

شاه عزم سفر کرده/… خورده غلط کرده/ کابینه عوض کرده/ بختیار و خر کرده/ کارتر و خر کرده/ چادری به سر کرده/ روسری به سر کرده/ گوشواره به گوش کرده (ش. ۸۷)

شاه با چادر فرار کرد. (د. ۳۲۵)

نون و پنیر و پسته/ خمینی پاریس نشسته/ شاه چرا می‌ترسی؟ / خمینی کارت نداره/ سر به سرت می‌ذاره/ تاج تو برمی‌داره/ روسری سرت می‌ذاره (ش. ۱۰۸)

شاه صیغه‌ی اول کارتر (د. ۳۲۸)

مرگ بر کارتر، شوهر باوفای شاه (د. ۳۷۱)

ای بختیار، در مرغ بودن تو شکی نیست. ولی مرغ طوفان نیستی. تو آن مرغی که خروسش کارتر است. (د. ۲۳۵)

بختیار، نوکر بی‌اختیار، مرغ خانگی (د. ۲۴۹)

متاسفانه تخم مرغ طوفان نداریم. (د. ۳۵۶)

بختیار، صیغه‌ی دوم کارتر (د. ۲۴۸)

رضا کچل آلاشتی/ عجب تخمی گذاشتی (ش. ۸۰)

بچه‌ها بیایید خانه/ اینکه غصه نداره/ شاه داره می‌زایه/ بچه‌های دانشگاه/ شاه را بردن زایشگاه/ توی زایشگاه خوابیده/ یک توله‌سگ زاییده (ش. ۵۰)

ترجمه‌ی فارسی شعاری به زبان آذری: شاه ما زاییده است/ برگشته و بچه خود را خفه کرده است/ تف به روی تو ای شاه (ش. ۵۹)

جوانان دانشگاه/شاه را بردند زایشگاه/ شاه شد حامله/ بختیار قابله/ مرگ بر شاه/ مرگ بر شاه (ش. ۶۵)

چاپید شاه/… شید شاه/ زائید شاه/ چائید شاه (د. ۲۷۸)

اتل متل توتوله/ شاه زائیده سگ توله (ش. ۳۰)

شاه شده حامله/ بختیار قابله (د. ۳۲۸ و ۳۳۱)

در شعارها و دیوارنوشته‌های حامل خشونت کلامی، شاه با عناوینی همچون رضا پالونی (ش. ۲۹) (د. ۳۶۶ و ۳۷۱)، رضا ذغالی (د. ۳۶۶)، دربه‌در (ش. ۲۹)، بی‌پدر (ش. ۲۹)، تخم‌خر (ش. ۲۹)، کره‌خر (ش. ۲۹و ۴۸ و ۸۸ و ۶۲ و ۶۴ و ۹۷) (د. ۲۷۴)، بی‌شرف (ش. ۲۹ و ۶۴ و ۸۷ و ۸۸) (د. ۲۷۳)، سگ‌پدر (ش. ۲۹ و ۹۰)، کله‌خر (ش. ۲۹)، سیرابی‌فروش (ش. ۲۹)، سگ هار (ش. ۳۷ و ۴۸ و ۲۲۹)، پینه‌دوز (ش. ۴۲ و ۴۳)، پیرسگ (ش. ۶۰) (د. ۲۶۱)، توله‌سگ (ش. ۶۴ و ۱۰۴) (د. ۲۷۲ و ۲۷۸ و ۳۱۳)، سگ (ش. ۶۸ و ۷۹ و ۸۴ و ۱۱۴) (د. ۲۲۶ و ۲۶۰ و ۲۷۲ و ۲۸۱ و ۳۲۲ و ۳۲۸ و ۳۳۰ و ۳۴۸ و ۳۶۴ و ۳۹۷)، خاک بر سر (ش. ۶۹) (د. ۲۸۳)، توله (ش. ۸۰ و ۱۰۴) (د. ۲۵۹)، سگ زنجیری (ش. ۶۸) (د. ۳۲۸ و ۳۶۷ و ۳۶۹)، پدرسوخته (ش. ۸۶ و ۸۷)، قاطر (ش. ۸۷) (د. ۳۲۹)، قاطرچی (د. ۳۳۹)، گدازاده (ش. ۸۷) (د. ۳۲۹)، کیسه‌کش‌حمام (ش. ۸۸ و ۹۶) (د. ۳۴۳)، کمرشکسته (ش.۸۷)، الاغ (ش. ۸۸) (د. ۳۲۸ و ۳۲۹)، کثافت (ش. ۸۸ و ۹۷) (د. ۳۴۵)، خرفت (ش. ۹۰)، خر (ش. ۱۰۱ و ۱۰۲) (د. ۲۷۴ و ۲۷۸ و ۳۲۷ و ۳۲۸ و ۳۲۹ و ۳۵۱ و ۳۶۸)، سگ شکاری (ش. ۱۰۲) (د. ۳۵۶)، مملی‌نفتی (د. ۲۳۴) یا ممدنفتی (ش. ۱۰۶) (د. ۲۳۴ و ۳۸۰)، بدقواره (د. ۲۳۷)، پدرسگ (د. ۲۵۴)، کرمکی (ش. ۶۰) (د. ۲۶۰)، کثیف (د. ۲۶۷ و ۳۶۷و ۳۶۹)، سگ‌توله (د. ۳۲۲)، بی‌غیرت (د. ۳۲۶ و ۳۶۷)، ظرف آشغال (د. ۳۲۷)، طالبی گندیده (د. ۳۲۸)، گرگ (د. ۳۲۹)، خوک‌صفت (د. ۳۶۷)، زالوصفت (د. ۳۶۸)، گوساله (د. ۳۶۸)، درازگوش (د. ۳۶۸)، دماغ‌سوخته (د. ۳۶۸)، سگ‌صفت (د. ۳۶۷ و ۳۶۹)، پست (د. ۳۶۹)، احمق (د. ۳۶۹)، بیشعور (د. ۳۶۹)، نفرت‌انگیز (د. ۳۶۹)، موش موذی (د. ۳۸۱)، کوتوله (ش. ۳۰)، ممددماغ (ش. ۴۰ و ۴۸ و ۱۰۶ و ۱۱۴) (د. ۲۱۲ و ۲۶۰ و ۳۳۷ و ۳۷۱و ۳۸۰ و ۲۴۸)، زنازاده (ش. ۴۴) (د. ۲۳۷ و ۳۶۷)، ک… پاره (ش. ۶۲) (د. ۲۵۴ و ۲۷۱)، قرمساق (ش. ۸۳)، ک…ده (د. ۳۴۹)، زن ج… (ش. ۳۵۳)، اولاد زنا (د. ۳۶۳)، ولده زنا (د. ۳۷۰)، حرام‌زاده (د. ۳۶۷)،…کش (د. ۲۷۱)، دیوث (د. ۳۶۸)، ممدگری (د. ۳۸۰) و… مورد توهین و تحقیر، تمسخر و انزجار معترضان بوده است.

سگی را با شاه همنام کردند/ سگ بیچاره را بدنام کردند. (ش. ۸۴) (د. ۳۲۲)

این شاه یافت‌آبادی/ اعدام باید گردد/ آفتابه‌دزد بادی/ اعدام باید گردد. (د. ۲۴۱)

کار شاه تمام شد [شده یا است]/ کیسه‌کش حمام شد [شده یا است] (ش. ۸۸ و ۹۶) (د. ۳۴۳)

پسر رضا گری/ رفت رفتگری (د. ۲۶۰)

قاطرچی را چه به سلطنت (د. ۳۳۹)

مرگ بر رضا ذغالی (د. ۳۶۶)

ممد دماغ نفتی/ نفتو گذاشتی رفتی (ش. ۱۰۶)

اوضاع وخیم شد/ مملی‌نفتی جیم شد. (د. ۲۳۴)

ممدنفتی فرار کرد. (د. ۳۸۰)

اویسی کجا رفتی؟ / رفتی پیش ممد نفتی؟ (د. ۲۳۴)

ای شاه پینه‌دوز/ کفش خمینی را بدوز (ش. ۴۲)

ای شاه خائن/ تو پینه‌دوزی کفش ماها رو باید بدوزی (ش. ۴۳)

آی سگ‌پدر/ رضا پالونی/ آی کله‌خر/ رضا پالونی/ ای سیرابی‌فروش/ رضا پالونی (ش. ۲۹)

ترجمه‌ی شعاری به زبان آذری: کمی از عمر من باقی مانده و نزدیک است که به تخت من…نند. (ش. ۲۸)

آقای خمینی سرت سلامت/حکومت پهلوی تخمی درآمد (ش. ۲۸)

آی دربه‌در/ رضا پالونی/ آی بی‌پدر/ رضا پالونی/ آی تخم‌خر/ رضاپالونی/ آی کره‌خر/ رضا پالونی/ ای شراب‌خوار/ رضا پالونی/ آی بی‌شرف/ رضا پالونی/ آی سگ‌پدر/ رضا پالونی/ آی کله‌خر/ رضا پالونی/ ای سیرابی‌فروش/ رضا پالونی (ش. ۲۹)

پسر رضا آلاشتی/ رفتی توله‌ات را گذاشتی (ش. ۵۹)

پیراشکی بخور قوی شی/ سوار پهلوی شی (ش.۶۰ )

تو ای کره خر شاه ایران زمین/ تو پائین‌تری از کف زیرزمین/ پدر در پدر کره خر/ تمام وجودت به مردم ضرر (ش. ۶۲)

دُم داره شاه/ سُم داره شاه (ش. ۶۲)

جوید شاه/یک من یونجه و یک من کاه (ش. ۶۵)

خمینی ریش طلا/ اومده از کربلا/ شاهو بیندازه تو خلا (ش. ۷۲)

شاه را بردن طویله/ یونجه دادن نمیره (ش. ۸۶)

شاه شاه/… شید شاه/ سرقبر رضا شاه (ش. ۸۷)

شاه فراری شده/ سوار گاری شده/ چرخ گاری دررفته/ شاه تو… خر رفته (ش. ۸۷)

شاه مُرد به جهنم/ به… پسر عمم/ کجا خاکش کنیم؟ / دالون درازه / چی خیراتش کنیم؟ / سه تا… تازه (ش. ۸۷)

شاهنشاه‌ای الاغ/ شاهنشاه‌ای الاغ/ ای ستمگر ای مرد بی‌شرف/ ای گذشته زجان در ره علف […] (ش. ۸۸)

شاهنشاه/ شاهنشاه/ تویی عین کثافت/… به آن ضیافت/ کره‌خر سیاست (ش. ۸۸)

شاهنشاه/ عرعرت را شنیدم/ برات یونجه خریدم/ ولی بهت نمیدم/ تا که بمیری کره‌خر من (ش. ۸۸)

ترجمه‌ی فارسی شعاری به زبان آذری: قربان این شاه برم/ سر شاه به… ما (ش. ۹۴)

ما می‌گیم شاه نمی‌خواهیم/ نخست‌وزیر عوض می‌شه/ ما می‌گیم خر نمی‌خواهیم/ پالون خر عوض می‌شه (ش. ۱۰۲)

آریامهر زکی ۲۱۱/ شاها زکی (د. ۳۲۵)

آخور پهلوی (سطل زباله‌ی خیابان) (د. ۲۱۰)

آخور شاه = آشغالدانی (د. ۲۱۱)

اطاق خواب شاه = توالت (د. ۲۲۶)

به کاخ سعدآباد خوش آمدید= توالت (د. ۲۵۶)

تخلیه‌ی چاه، با دهن شاه (د. ۲۶۷)

زادگاه شاه (روی سطل آشغال نوشته شده بود) (د. ۳۱۵)

سالن غذاخوری پهلوی= توالت (د. ۳۱۹)

سرویس غذاخوری شاه= ظرف آشغال (د. ۳۲۲)

سگ رفت دنبال قلاده (د. ۳۲۲)

شاه خر است، خمینی رهبر است. (د. ۳۲۷)

شاهدانی= ظرف آشغال (د. ۳۲۷)

شاه رفت، فاضلاب‌ها را پاک کنید. (د. ۳۲۸)

شاه سکته کرد و کج شد. (د. ۳۲۸)

شاه، سگ زنجیری آمریکا و الاغ انگلیس (د. ۳۲۸)

شاه قصد سفر کرده/ نخست وزیر عوض کرده/ خر پالون عوض کرده (د. ۳۲۹)

کاخ پهلوی= توالت (د. ۳۴۲)

کاخ شاه= توالت (د. ۳۴۲)

کثافتی به نام شاه رفت. سیفون را بکشید. (د. ۳۴۵)

لطفا کاسه‌ی غذاخوری شاه را پر کنید. (د. ۳۵۰)

ما بچه‌های امیرآباد هستیم/ شاه را به طویله بستیم/ از بس عرعر کرد/ بختیار رو خر کرد. (د. ۳۵۰)

ما بچه‌های مولوی/ تا اطلاع ثانوی/…یم به تخت پهلوی (د. ۳۵۱)

مزاحم نشوید. شاه در حال نوشیدن است. (د. ۳۷۲)

منزل شاه= آشغالدانی اطاقکی (د. ۳۸۰)

یک راس شاه برای تخلیه چاه لازم است. (د. ۳۹۷)

کورش بلند شو که شاه… (د. ۳۴۷)

پیشتر به این مسئله اشاره داشتم که در میان مقامات سلطنتی، پس از شاه، شاپور بختیار بیش از دیگر مقامات، با شعارها و دیوارنوشته‌های حامل خشونت کلامی نواخته شده است. اغلب این شعارها و دیوارنوشته‌ها، درصدد برچسب‌زنی مسئله‌ی اعتیاد به او بوده‌اند و او را مصرف‌کننده‌ی انواع مواد مخدر قلمداد کرده‌اند. در اغلب این شعارها و دیوارنوشته‌ها، به بختیار مصرف تریاک برچسب‌زنی شده است، اما در موارد اندکی نیز مصرف حشیش و هروئین نیز به او نسبت داده شده است. در این شعارها و دیوارنوشته‌ها، بختیار با عناوینی همچون شیره‌کش (د. ۲۳۵ و ۲۴۸)، تریاکی (د. ۲۴۷ و ۲۵۷ و ۳۶۳)، حشیش‌کش (د. ۲۴۷)، هروئینی (د. ۳۶۴)، و معتاد کثیف (د. ۳۶۷) مورد ارجاع است. از میان شعارها و دیوارنوشته‌های مربوط به او در این گروه (۲۹ مورد) با درنظر داشتن مجال اندک این نوشتار، تنها به ۱۱ مورد اشاره می‌کنم:

بختیار بختیار/ منقل و وافور را بیار (ش. ۵۱ و ۴۶)

بختیار حشیشی/ حشیش بکش قوی شی (ش. ۵۲)

بختیار، سنگر تو منقل و وافوره/ مردیکه برو گم شو این یه دستوره (ش. ۵۲)

بختیار، منقلت را نگهدار (ش. ۵۲) (د. ۲۴۸)

از خون شهدا لاله و از خون بختیار خشخاش می‌روید. (د. ۲۲۲)

ای بختیار شیره‌کش/ تو هم برو مراکش (د. ۲۳۵)

بختیارِ بی‌اختیار، اگر کنار بروی، ملت ایران شیره و تریاک تو را تا آخر عمر کوتاهت تامین می‌کند. (د. ۲۴۶)

بختیار تریاکی/ شوشیال دموکراشی (د. ۲۴۷)

بختیار: من نمی‌تونم این شنگر را ترک کنم، آخه از شن‌وشال من گذشته، به قول شاعر: چون هشتی من ز هشتی اوشت، تا هشتم و هشت دارمش دوشت. (ش. ۹) (د. ۲۴۸)

توجه: ما روستائیان حاضریم تریاک یک عمر بختیار را بدهیم تا او استعفا کند. (د. ۲۷۲)

بختیار شیره‌کش/ باید بری مراکش/ پیش ممددماغ/ بشی سوار الاغ (د. ۲۴۸)

همچنین بختیار در شعارها و دیوارنوشته‌های دیگری با عناوینی همچون سگ (ش. ۵۱ و ۵۷) (د. ۲۴۷ و ۲۴۸ و ۲۵۶ و ۳۶۳ و ۳۷۴)، مرتیکه (ش. ۵۱)، بی‌غیرت (ش. ۵۱)، پدرسگ (ش. ۵۱ و ۹۷)، خودفروش (ش. ۵۲)، غلام حلقه‌به‌گوش (ش. ۵۲)، کور (ش.۶۰ د. ۲۳۵)، الدنگ (ش. ۴۸)، گرگ (ش. ۸۵)، بی‌شرف (ش. ۸۵) (د. ۳۶۳)، بی‌بخار (د. ۲۴۷)، خر (د. ۲۴۷ و ۳۴۹ و ۳۶۳ و ۳۶۷)، نوکر (د. ۲۴۷)، درنده (د. ۲۴۷)، سگ زنجیری (د. ۲۴۸)، تفاله (د. ۲۴۸)، مرغ خانگی (د. ۲۴۹)، نوکر (د. ۳۶۳)، جاروکش (د. ۳۶۳)، خفاش (د. ۳۶۳)، دیوث (د. ۳۶۳)، احمق (د. ۳۶۷)، و گاو (د. ۳۶۷) مورد نفرت و انزجار معترضان بوده است.

ناله‌های مرغ طوفان عرعر گردیده است/ از نفیر توپ و تانکش گوش کر گردیده است. (د. ۳۸۴)

با چاقوی خرکشی، به‌شیوه‌ی سگ‌کشی/ ای بختیار الدنگ/ آخر تو را می‌کشیم. (ش. ۴۸)

بختیار، سنگر نداری/ فقط یک قلاده به گردن داری (د. ۲۴۸)

بختیار سوار گاری شده/ افتاد و خیکش پاره شد/ جوالدوز بیارید بخیه کنید. (د. ۲۴۸)

بختیار، شلوارت را نگهدار (د. ۲۴۸)

گل‌های زهرا همه پرپر شده/ این بختیار خر بوده خرتر شده (د. ۳۴۹)

پس از بختیار، ازهاری نیز بیش از دیگر مقامات، آماج خشونت کلامی بوده است. او با عناوینی همچون هار (ش. ۳۴) (د. ۲۲۲ و ۲۷۹ و ۳۴۸)، سگِ چارستاره [اشاره به ستاره‌های روی دوش] (ش. ۳۴)، دیوانه (ش. ۳۴)، توله‌سگ (ش. ۳۴) (د. ۲۲۳)، گوساله (ش. ۳۴) (د. ۲۲۳)، پیرسگ (ش. ۳۴)، بی‌شرف (ش. ۳۴) (د. ۲۲۳)، سگ هار (ش. ۳۹) (د. ۲۲۳ و ۲۵۶)، سگ شکاری (ش. ۳۹) (د. ۲۳۴)، پیر خرفت (د. ۲۲۳)، و فلج (د. ۳۶۱) مورد نفرت و انزجار معترضان بوده است:

ازهاری، ازهاری، شنیدیم خیلی هاری (ش. ۳۴) (د. ۲۲۲)

ازهاری بیچاره/ ای سگِ چارستاره/ بازم بگو نواره/ نوار که پا نداره/ چشم‌های تو خماره (ش. ۳۴)

ازهاری دیوانه/ توله‌سگِ بی‌خانه/ بازم می‌گی نواره/ نوار که پا نداره (ش. ۳۴) (د. ۲۲۳)

ازهاری گوساله/ ازهاری شصت‌ساله/ تیمسار چهارستاره (ش. ۳۴)

ازهاری بیچاره/ پیرسگ گوساله/ بازم بگو نواره/ نوار که پا نداره (ش. ۳۴)

ازهاری/ می‌بندیمت به گاری/ بری پهن بیاری (ش. ۳۴)

ازهاری/ می‌بندیمت به گاری/ می‌بریمت بیگاری (ش. ۳۴)

ازهاری/ می‌بندیمت به گاری/ می‌گیریم ازت سواری (ش. ۳۴)

چنین می‌گفت ازهاری/ که نامم بی‌الف گردد زهاری (د. ۲۷۹)

گر دولت ما منتخب ملت می‌بود/ این ازهاری بدکاره چنین هار نمی‌بود. (د. ۳۴۸)

نه شریفی/ نه امامی/ بلکه دیوث [پوفیوز- کثافت- خر] تمامی

ارتش به این بی‌غیرتی/ هرگز ندیده ملتی (ش. ۳۱)

ای نیروی زمینی/ بی‌رگ سیب‌زمینی (ش. ۴۸)

برادر ارتشی/ یه بست با ما می‌کشی؟ (ش. ۵۲)

برادر ارتشی/ تا کی می‌خوای خر باشی؟ (ش. ۵۲) (د. ۲۵۰)

گل‌های صحرا همه پرپر شده/ ارتش ما خر بوده خرتر شده (ش. ۹۹) (د. ۳۴۹)

ارتش از کودک شرف بیاموز. (د. ۲۱۸)

آن دسته از ارتشیان که به ناحق پیوستند، بلاشک حرام‌زاده‌اند. (د. ۲۱۴)

در یک مورد نیز انور سادات به دلیل حمایت از شاه مورد اهانت معترضان بوده است:

مرگ بر انتر سادات (د. ۳۷۲)

مادر شاه نیز از ابراز نفرت معترضان در امان نمانده است:

مرگ بر ملکه‌ی مادر، عفریته‌ی سگ‌پرست (د. ۳۷۱)

سگی را با زنی (مادر شاه) همراه کردند/ سگ بیچاره را گمراه کردند. (د. ۳۲۲)

فرح دیبا نیز به جز موارد پیش‌گفته از انواع دیگر خشونت کلامی نیز بی‌نصیب نمانده است:

شاپور بختیار دَرِ کاخ و بسته/ کارتر می‌زنه، شاه می‌خونه، فرح می‌رقصه (ش. ۸۵) (د. ۳۲۶)

شاه رفته به مصر عربی برقصه/ تنبک بزنه فرح برقصه (ش. ۸۶)

شاه رفته به مصر عربی برقصه/ تنبک بزنه فرح برقصه/ گ… خورده غلط کرده/ پدرسوخته‌ی رقاص (ش. ۸۶)

فرح را بردند شیراز/ با دایره و تنبک و ساز (ش. ۹۲)

استکان طلایی/ فرح رفته گدایی (د. ۲۲۴)

اتل متل توتوله/ کارتر چقدر فضوله؟ / فرح زائیده یک توله (ش. ۳۰)

پسر رضا گری/ اگر نری خیلی خری/ سوار اسبت می‌کنیم/ از شهر بیرونت می‌کنیم (ش. ۶۰)

پسر رضا گری/ باید بره آهنگری/ دماغشو صاف کنه (ش. ۶۰)

پسر رضا کچل کرده چه غلط‌ها (ش.۶۰)

رضا کچل گفت با آه و ناله/ مامان جونم فرق سرم مو نداره/ مامان جونش گفت عیبی نداره/ روغن بمال ماساژ بده مو در میاره (ش. ۸۰)

شاه رضا گری/ تو مبال جایش/ باید… بروز قوزک پایش (ش. ۸۶)

پسر رضا کچل/ بدجوری افتادی تو هچل (د. ۲۵۹)

پسر رضا گری/ تا فردا صبح وقت داری/ که فرح را برداری و با توله‌هات در بری (د. ۲۶۰)

ولیعهد سلطنت مالید/ پسر رضا گره زودتر از تو خوابید (د. ۳۹۰)

پسر رضا کچل فرار کرد. (د. ۲۵۹)

پسر رضا گری/ امشب کجا دربدری (د.۲۶۰)

پسر رضا گری/ رفت رفتگری (د. ۲۶۰)

ترا سقط می‌کنیم/ قطعه‌قطعه می‌کنیم/ ناخلف رضاگری (د. ۲۶۷)

رضاگری شاه نمی‌شد/ اینهمه غوغا نمی‌شد (د. ۳۱۳)

غالب خشونتی که متوجه رضاشاه است، تمسخر کم‌مویی اوست؛ اما در برخی موارد این خشونت در قالب توهین، مقبره‌ی او را نشانه رفته است:

شاه شاه/… شید شاه/ سرقبر رضا شاه (ش. ۸۷)

به زودی تمام فاضلاب‌های تهران به قبر رضا قلدر سرازیر می‌شود. (د. ۲۵۳)

مقبره‌ی رضا شاه اول مبال بود، باز هم مبال است. (د. ۳۷۷)

درباره محمدرضا شاه، خشونت در قالب تمسخر متوجه اندازه و شکل بینی اوست که سبب شده معترضین او را ممد دماغ (ش. ۲۸و ۴۰و ۴۸و ۶۰و ۱۱۴ و ۱۰۶) (۲۱۲ و۲۴۸ و ۳۳۷ و ۳۷۱ و ۳۸۰ و ۲۶۰) بنامند. در یک مورد نیز خود محمدرضا شاه بی‌مو دیده شده و با عنوان ممدگری (د.۳۸۰) مورد ارجاع بوده است:

آش خاله جون سر رفته/ ممد دماغ دررفته (ش. ۲۸) (د. ۲۱۲)

ممد دماغ نفتی/ نفتو گذاشتی رفتی (ش. ۱۰۶)

یک سگ داریم ته باغه/ اسمش ممد دماغه (ش. ۱۱۴)

با اره بردیدند سر ممد دماغو/ عجب کره خری بود. (ش. ۴۸)

پول نفت را یکی یکی دَرکُن/ پول گاز را رگباری دَرکُن/ جون ممد دماغ یکی دیگه دَرکُن (د. ۲۶۰)

فراری، اگر او را ممد دماغ صدا کنید، جواب می‌دهد. (د. ۳۳۷)

مرگ بر محمدرضا دماغ غربی بزرگ (د. ۳۷۱)

مرگ بر ممددماغ (د. ۳۷۱)

ممددماغ در رفت. (د. ۳۸۰)

ممد دماغ نفت‌دزد/ اعدام باید گردد (د. ۳۸۰)

جیب شاه بانکه/ هایده مثل تانکه (د. ۲۷۷)

با اره بریدند سر ممددماغو/ عجب کره خری بود. (ش. ۴۸)

با چاقوی خرکشی به‌شیوه‌ی سگ‌کشی/ ای بختیار الدنگ/ آخر تو را می‌کشیم. (ش. ۴۸)

تو ای کره‌خر شاه ایران زمین/ که داری نشان خری بر جبین/ پدر در پدر کره‌خر بوده‌ای/ همانا کنون نره‌خر گشته‌ای/ سرت زیر ساطور برنده باد/ مخت با گلوله پراکنده باد. (ش. ۶۲)

خمینی عزیزم/ بگو تا خون بریزم (ش. ۷۲) (د. ۲۸۴)

با چاقوی سگ‌کشی/ قسم به خون شهدا/ شاپور ترا می‌کشیم. (د. ۲۴۳)

ترا سقط می‌کنیم/ قطعه‌قطعه می‌کنیم/ ناخلف رضاگری (د. ۲۶۷)

نفرین نیز صورت دیگری از بازنمایی خشونت در کلام است. نفرین معترضان بیشتر متوجه پسر ارشد شاه، رضا، بوده و گاها متوجه دخترش، فرحناز است:

الهی الهی ولیعهدت جلو چشمت بمیره/ فرح از داغ او آتیش بگیره (ش. ۳۷) (د. ۲۲۹)

شاهنشاه شاهنشاه/ ولیعهدت بمیره/ فرح ماتم بگیره (ش. ۸۸)

الهی الهی/ ولیعهدت بمیرد/ تا سروسامان نگیرد (د. ۲۲۹)

الهی ولیعهد بمیرد/ مردند جوانان ما (د. ۲۲۹)

ای ستمگر ولیعهدت بمیره/ دل عزیزان ما کمی آرام بگیره (د. ۲۳۷)

ولیعهدت بمیرد شاه خائن/ چراکشتی جوانان وطن را؟ (د. ۳۹۰)

ای شاه جلاد/ ولیعهدت بمیرد/ از مردن او فرحنازت بمیرد (د. ۲۳۷)

فرحنازت بمیره شاه جلاد/ چرا کشتی عروسان جوان را (ش. ۹۲)

تماشاگر برو چادر سرت کن. (ش. ۶۲)

دست نزن النگوهات می‌شکنه (ش. ۷۸) (د. ۳۰۹)

زن‌ها به ما پیوستند/ بی‌غیرت‌ها نشیتند (ش. ۸۲) (د. ۳۱۸)

بی‌طرفی/ بی‌شرفی (ش. ۵۹)

مجاهدین پیوستند/ بی‌غیرت‌ها نشستن (ش. ۱۰۳)

هر کسی شاه دوسه/ خیلی دیوثه (ش. ۱۱۲)

ترجمه‌ی فارسی شعاری به زبان آذری: هر کس طرفدار شاه است/ از شاه هم بی‌شرف‌تر است. (ش. ۱۱۲)

مردم چرا نشستین؟ نکنه که سگِ شاه پرستین؟ (د. ۳۵۹)

مرگ بر بی‌طرفان (د. ۳۶۴)

مرگ بر شاه‌دوستان (د. ۳۶۸)

نازپرورده‌های شمال شهر! هنوز دیر نشده. از سالن‌های کاباره به سنگرهای آزادی بیایید. (د. ۳۸۳)

هر کس این شعارها را پاک کند، بی‌ناموس و زنازاده است. (د. ۳۹۲)

هر کس که شاه دوسته/ بی‌غیرت و دیوثه (د. ۳۹۲)

هر کس نکند تظاهر امسال/ او تخم خر است نه تخم انسان (د. ۳۹۳)

هر کس نکنه تظاهر امروز/ او تخم خره نه دانش‌آموز (د. ۳۹۳)

هر که به شاه ن…/ خیر از…ش نبینه (د. ۳۹۳)

گاه عدم حمایت افراد جامعه از جنبش‌های اعتراضی، با برچسب‌زنی‌هایی از این دست پاسخ داده شده است:

بیک‌ایمانوردی، مامور شکنجه ساواک (د. ۲۵۷)

که مشخص نیست بر چه اساسی چنین برچسب‌زنی که می‌توانسته عواقب ناگواری برای بیک‌ایمانوردی به دنبال داشته باشد، صورت گرفته است.

و گاه می‌مانی شعارهایی از این دست را در کدام دسته به حساب بیاوری:

شاه اَخه شاه اَخه/ ناز داره خمینی/ ناز داره خمینی (ش. ۸۵)

که می‌مانی این تقابل “اَخ‌بودن” و “ناز داشتن” را چگونه و بر چه اساسی تحلیل کنی و تناسب این تقابل را در ارتباط با آیت‌الله خمینی به چه شکل ببینی. در صفحه‌ی ۷۱ مجموعه نیز آیت‌الله خمینی به تکرار با عنوان “خمینیِ بَلا” توصیف می‌شود؛ مانند این شعار:

خمینیِ بَلا/ رفته از کربلا/ من اونو می‌خوامش/ اون مثل کیمیا […] (ش. ۷۱ )

حزب فقط حزب‌الله/ رهبر فقط روح‌الله/ علوم ما نصف‌الله/ ریاضیات ثلث‌الله/ تعطیلی‌ها دوبل‌الله/ درس‌های ما هجوالله/ دیکته انشاء خمس‌الله/ جغرافیا سدس‌الله (ش. ۶۸)

شاه به ما کتک داد/ خمینی به ما پفک داد (ش. ۸۵)

مردم به ما ملحق شید/ تیر بخورید معلق شید. (د. ۱۰۳)

نه این‌وری، نه اون‌وری/ حمله به نون بربری (د. ۳۸۷)

یا مرگ یا پنج‌سیری (د. ۳۹۷)

رهبر ما خمینی/ تریاک ما کوپنی (د. ۳۱۵)

ما شاه نمی‌خواهیم/ ما بستنی می‌خواهیم (د. ۳۵۳)

منابع

دهقانی، ا. (۲۰۰۵). بذرهای ماندگار: خاطراتی از مبارزات چریکهای فدایی خلق و نقد برخی ایده‌ها. ناشر: چریکهای فدایی خلق.

سازمان مجاهدین خلق ایران. (۱۳۵۱). قسمت‌هایی از دفاعیات سازمان مجاهدین خلق ایران. تهران: سازمان مجاهدین خلق ایران.

سازمان مجاهدین خلق ایران. (۱۳۵۸). شرح تاسیس و تاریخچه وقایع سازمان مجاهدین خلق ایران از سال ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۰. تهران: سازمان مجاهدین خلق ایران.

صالحی، ا. (۲۰۱۶). اسم شب، سیاهکل: جنبش چریکهای فدایی خلق از آغاز تا اسفند ۱۳۴۹. استکهلم: باران.

قانعی‌فرد، ع. (۱۳۹۱). در دامگه حادثه: گفت‌وگویی با پرویز ثابتی؛ مدیر امنیت داخلی ساواک. لس‌آنجلس: شرکت کتاب.

متین، م. و مهاجر، ن. (۱۳۸۹). خیزش زنان ایران در اسفند ۱۳۵۷؛ دفتر دوم: هم‌بستگی جهانی. آلمان: نقطه.

متین، م. و مهاجر، ن. (۱۳۹۲). خیزش زنان ایران در اسفند ۱۳۵۷؛ دفتر اول: تولدی دیگر. آلمان: نقطه.

مرکز اسناد انقلاب اسلامی. (۱۳۹۰). فرهنگ شعارهای انقلاب اسلامی. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی. (۱۳۸۹)‌. سازمان مجاهدین خلق: از پیدایی تا فرجام ۱۳۸۴-۱۳۴۴ (مجموعه‌ی سه جلدی). تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی.

نادری، م. (۱۳۹۰). چریک‌های فدایی خلق: از نخستین کنش‌ها تا بهمن ۱۳۵۷ (جلد اول و دوم). تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی.

Hunt, J. (2013). Verbal and Emotional Abuse: Victory over Verbal and Emotional Abuse. Rose Publishing.

Ketterman, G. H. (1993). Verbal Abuse: Healing the Hidden Wound. Vine Books.

Facebook Comments

درباره ی داریوش افشار

من داریوش افشار با نام رسمی محمد حکمت افشار، زاده ی​ سال ۶۲ از شیراز هستم. تحصیلات من در مقطع کارشناسی ارشد زیست فناوری است. ۱۴ سال است که وبلاگ نویسی می کنم و هم اکنون دارای ۴ وبلاگ بر روی بلاگر هستم و چندین برگه و گروه روی ف. بوک را اداره می کنم. نویسنده و مترجم آزاد و وبلاگ نویس سیاسی مذهبی هستم که شماری از آثار تکمیل شده را در وبلاگ رسمی خودم برای عرضه گزاشته ام.

درج نظرات

error: محتویات سایت برای جلوگیری از سرقت خبری تحت حفاظت می باشد
?>